Научна конференция с международно участие


"География, регионално развитие и туризъм"