Научна конференция с международно участие


"География, регионално развитие и туризъм"


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 

Шрифт – Times New Roman

Paper Size – A4

Page Setup – Top: 20 mm, Bottom: 20 mm, Left: 25 mm, Right: 20 mm

Mеждуредово разстояние – Format, Paragraph, Line spacing, Single

Отстъп (нов ред на абзац) – Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm

Заглавие – Font Size 12, главни букви, центрирано, Bold

Един празен ред

Име и фамилия на автора (авторите) – Font Size 12, центрирано, Bold

Един празен ред

Заглавие на английски език – Font Size 12, главни букви, центрирано, Bold

Един празен ред

Име и фамилия на автора (авторите) на английски език – Font Size 12, центрирано, Bold

Два празни реда

Резюме на английски език (Abstract), Font Size 10, Italic, (50–100 думи)

Ключови думи – на английски език (Key words), Font Size 10, Italic

Един празен ред

Текст на доклада – Font Size 11, Justified

Един празен ред

Литература – Font Size 11, Justified

Литературата трябва да е транслитерира на https://slovored.com/transliteration/rules.html

Цитираната в текста литература се означава с цифра, заградена в квадратни скоби.

Един празен ред

Двете имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, E-mail – Font Size 11, на езика на доклада и на английски език.

Фигурите да бъдат интегрирани в текста и да имат номерация и наименование под тях, центрирано – Font Size 11.

Таблиците да имат номерация и наименование над тях, центрирано – Font Size 11.

Страниците да не се номерират.

Максимален обем – 10 страници.

Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите:  30.12.2021 г.

Да се изпращат на адрес: geo@shu.bg и/или s.stankova@shu.bg