Научна конференция с международно участие


"География, регионално развитие и образование"

[3-4 ноември 2017 г.]

Такса правоучастие 50 лв.

(материали и сборник от конференцията, кафе паузи по време на секционните заседания, официален коктейл)

 

Сметкa на ШУ "Еп. К. Преславски" в Райфайзен банк

 

В лева BG57RZBB91553120050509 BIC: RZBBBGSF