Научна конференция с международно участие


"География, регионално развитие и туризъм"

Такса правоучастие 50 лв.

Такса правоучастие за учащи (студенти и докторанти) 30 лв.

Краен срок за заплащане на таксата правоучастие 30.11.2021 г.

 

Сметкa на ШУ "Епископ Константин Преславски" в Райфайзен банк

 

В лева BG57RZBB91553120050509 BIC: RZBBBGSF